Limba Sarda

Atòbiu Solinas-ministru de sos Trasportos: "Sa continuidade est sarva, regìmene nou intro de Nadale"

  ITA      SRD

 

 

ROMA. “Amus inghitzadu una caminera cun su ministeru e cun s’Unione europea chi nos nch’at a dare unu regìmene nou intro de su 31 de su mese de idas de su 2020. In s’interis sa continuidade de immoe est sarva: amus a assegurare sos cullegamentos cun Terranoa, S’Alighera e Casteddu tirende a in antis cun su mollu de como”. Gosi su presidente de sa Regione Christian Solinas annùntziat su chi est essidu dae s’atòbiu fatu cun su ministru de sos trasportos Paola De Micheli oe in Roma. Postos a unu chirru sos murrùngios de sas dies coladas, ingiurgendesi s’unu a pare chi nch’aiat postu in mesu finas sa ghia de sa Lega Matteo Salvini (INOGHE SA NOVA), guvernadore e rapresentante de su guvernu Conte ant serradu su cara a cara – in s’interis de su cale ant chistionadu de s’emergèntzia Air Italy – cun una nota crobada.

Solinas-De-Micheli

“Amus mustradu s’acuntèssida de sa licuidatzione de sa cumpannia Air Italy e sa caminera chi at inghitzadu sa Regione a pustis chistionadu cun sa UE subra sa continuidade”, narant paris su presidente e su ministru a pustis de s’atòbiu de custu merie in Roma.

“Sa curretesa de sa procedura inghitzada at cunsentidu de espressare una reassicuratzione de importu subra sa trantzida de su sistema de immoe de cullegamentos aèreos, a pustis de s’impinnu de sa Regione de serrare sa procedura de gara cun s’intregada intro de su 31 de Nadale. Pensamus duncas chi su emmo a sa trantzida potzat arribare intro de pagas dies. Custu at a permìtere a s’ìsula una gestione programmatòria de giudu isbetende s’istagione istadiale chi est acante de lòmpere”, ant annantu Solinas e De Micheli.

“Pro su chi pertocat sa chistione de Air Italy amus cuncordadu paris cun su ministru de pedire deretu una mudadura de procedura de licuidatzione pro buscare trastes noos pro sa tutela de sos traballadores e de sa economia nostra. De custos argumentos nd’amus a arresonare in s’atòbiu de giòbia chi in prus de sa parte polìtica b’at a leare parte fina scussa sindacale”, at serradu su guvernadore.

MULA (PSD’AZ). “Su resurtu mègiu chi si podiat otènnere in unu cuadru de dificultade manna”. Gosi narat subra de s’atòbiu romanu su cabugrupu de su Psd’az in consìgiu regionale Franco Mula, “b’at sa trantzida de su sistema de como, chi assegurat de sighire cun su servìtziu e s’acumprida sena pensamentos de s’istajone turìstica, e unu impinnu formale e unitàriu cun su guvernu pro agatare una solutzione a s’acuntèssida drammàtica de Air Italy pro amparare sos postos de traballu e su benidore de su servìtziu fatu in sa base de Terranoa. Podimus nàrrere chi semus cuntentos e pònnere a craru torra una borta chi sos profetas de malasorte, chi isbetaiant sa derruta de su servìtziu aèreu, no ant tentu resone. Dae s’atòbiu de oe, chi depimus torrare gràtzias a su Presidente pro s’impinnu postu, essit a campu finas una capatzidade de arresonu de balia e una collaboratzione istitutzionale cun su Guvernu, chi testimòniat una grandu capatzidade de arresonu e cunfrontu polìticu in s’interessu de sos Sardos, chi depet barigare sas apartenèntzias polìticas”.

ZEDDA (PROGRASSISTI). La biet a s’imbesse intamas su consigeri regionale de sos Progressisti Massimo Zedda:”bellagasi s’interventu de su Guvernu, prus a notu de sa Ministra De Micheli, at istransidu su dannu cajonadu dae sa Regione, a pustis belle de un’annu firmos e contende fàulas dae banda de su presidente Solinas”, ischìtzinat s’ex sìndigu de Casteddu, “Sa trantzida diat dèpere arribare luego, ma sos dannos a s’economia sarda e a su setore turìsticu sunt ladinos e amus a tènnere unu primu bilantzu giai in sos meses chi intrant, dae banda de Federalberghi e Confindustria subra su calu de sas presèntzias turìsticas cajonadu dae s’incapatzidade de su guvernu de s’ìsula. Sa ministra at a dèpere bardiare e nois cun issa chi si respetent sos tempos pro intregare su bandu nou intro de su 31 de su mese de idas 2020, gasi comente dae cronoprogramma cuncordadu cun s’Unione Europea. Pro more de s’interventu de De Micheli si nch’est barigadu s’arriscu de sa procedura de infratzione chi s’Europa diat àere pòdidu ativare pro sa responsabilidade de su guvernu sardu leghista”.

GIAGONI (LEGA). “Semus pexados chi s’atòbiu de oe apat bogadu unu resurtu bonu subra sa trantzida chi dat alenu a sa mobilidade nostra e mescamente at a permìtere de programmare e gestire in manera mègius s’istajone istadiale chi est lompende luego”, cummentat su cabugrupu de sa Lega in consìgiu regionale, Dario Giagoni, “s’arresonu inghitzadu oe non petzi nos cunsolat pro su resurtu de giudu leadu ma finas pro sa manera de comente su presidente nostru at ischidu e chèrfidu colare sas peleas cun su ministru ponende in mesu feti su beneistare de su pòpulu suo, gosi comente cada amministradore diat dèpere èssere  a tretu de fàghere”.    

 

contributo regione sardegna sito.jpg