Limba Sarda

Foca monaca? “Ma ite!, Est unu gatu”

  ITA      SRD

Foca-monaca-Gatto

 

 

Foca monaca? “Ma ite!, Est unu gatu”. N’est seguru Andrea Bonifazi, biòlogu marinu chi collàborat cun S’Arpa Làtzio. Amministrat sa pàgina de Iscièntzias Naturales, puntu de referèntzia pro paritzos amantiosos de sa natura e de s’istùdiu suo. E cummentat gosi sa nova de su fricu mare, contada dae sa Forestale subra sa buscada de su ispinnigu in sa praja “buscada ispantosa”: narat, ca su mammìferu Monachus monachus mancat dae paritzos annos dae sas costeras de sa Sardigna.

Ma Bonifazi itùdat sa cuntentesa: “Unu animale mortu e iscontzadu ponet curiosidade, a bias cunfundende. E est dae custa cunfusione chi est nàschida una nova chi est devènnida in custas oras: sa buscada de su Monachus monachus minoreddu agatadu, su Fricu Mare in Gonone, in Sardigna. Una nova trista ma chi podet fàghere isperare chi custu mammìferu raru siat torradu a si reprodùere in sas costeras nostras.A seguru ant dadu sa nova dendela a titulones, narat. Ma annanghet “B’at petzi unu problema: a seguru no est su Fricu Mare, ma unu gatu in decompositzione. Sa carròcia, chi si bidet in unas cantas fotos, paret chi nche moat cada duda. In sa segunda foto si podet bìdere una carròcia bèra de M. monachus. A dolu mannu, s’ispinnigu non nche l’ant leada e non sunt possìbiles àteros casos.

 

 

 

contributo regione sardegna sito.jpg