Limba Sarda

Sa rechesta de su consigieri Leu in Regione. “Test sierològicos a is fortzas de s’òrdine

  ITA      SRD

4coronavirus1

 

 

CASTEDDU. Is consigieis de Liberi e Uguali Sardigna ,Daniele Crocco e Eugènio Lai, ant presentadu una interrogatzione suba s’urgèntzia de fàghere una compudada de s’emergèntzia epidemològica cun test sirològicos a is traballadores de is fortzas de s’òrdine.

Su cabugrupu de Liberi e Uguali Sardigna Daniele Cocco narat chi “nointamas is mesuras urgentes in matèria de poderada e gestione de s’emegèntzia epidemològica de su Covid-19 e is sacrifìtzios fatos dae unu ghetu sotziale e  econòmicu dae banda de is tzitadios, su virus no n nche l’amus bintu ma si trasmìtit galu intre de is persones”. E annanghet: “faghende servìtzios indispensàbiles sos operadores de sas Fortzas de s’òrdne s’agatant a s’ispissu a intervènnere in cunditztziones crìtcas e de arriscu ponendesi in cuntatu cun sas persones, e duncs resurtat de importu fàghere un averiguada cun test sierològicos a su personale operativu a tales de buscare e apostivigare sa presèntzia de anticorpos a su Covid-19 e marcare de manera precisa sa presèntzia de su virus in su territòriu”.

Cun s’interrogatzione si pedit “a su Presidente de sa Regione e a s’assessore de s’Igiene  e sanidade de àghere un averiguada cun test sierològicos pro sas categorias prus espostas a su contàgiu cun sa punna de buscare e averiguare sa presèntzia de anticorpos a su Covid-19 e cales atziones si cherent fàghere a tales de assegurare sa seguresa de is Fortzas de s’òrdine impinndos in su teritòriu regionale e a s’ispssu espostos a su contàgiu.”

 

contributo regione sardegna sito.jpg