Limba Sarda

"Nono a s’imprassiare cun amigos, aturade semper a tesu": sos cunsìgios de sa docente de igiene

  ITA      SRD

 

 

 

 

CASTEDDU. Oe si torrat a manera ufitziale a sa “libertade”. Ma cale sunt sas règulas pro torrare a cumentzare in seguresa cun su coronavirus? Si torrat a mòere aberende butegas, tzilleris, barberis e si podent atobiare  finas sos amigos. Sa règula prima de s’acabu de s’inserrada in domo est “aturade galu atentos”. Lu narat sa professora Sofia Cosentino, docente de igiene de s’Universidade de Casteddu, chi ammostrat in cale manera si depet cumportare mègius pro istransire sos contàgios cun su coronavirus.

Finas si in Sardigna si bient nùmeros de contàgiu semper prus bassos, su virus est galu in giru, pro custu, tocat a donare atentu ancora de prus. Su chi si depet fàghere lu connoschimus giai totus: a aturare a tesu s’unu cun s’àteru a su mancu unu metro, a sabunare sas manos cun abba e sabone pro unu minutu.

“Cando s’atòbiant amigos, nos diamus a cumportare comente chi esseremus positivos”, narat sa professoressa Cosentino. “Non s’ischit mai si unu est positivu o nono. Tocat a non s’imprassiare, e a abarrare allargu finas dae sos amigos”, sighit. “Tocat a si tratènnere pro non torrare a segus. Ca a lu fàghere como diat èssere unu degollu de cada ghetu, siat econòmicu chi psicològicu” serrat s’esperta.

 

contributo regione sardegna sito.jpg