Limba Sarda

Virus, 200 milliones pro sas impresas sardas in crisi: "Prontu unu disinnu de lege"

  ITA      SRD

Artigiani-coronavirus

 

 

CASTEDDU. Su disinnu de lege de sa giunta regionale chi previdit mesuras de sustennu a totu su cumpartu produtivu isulanu, cun 200 milliones, pro parare fronte a s’emergèntzia econòmica cajonada dae s’isparghinada de su virus Covid-19 est prontu: oe in die l’ant a trasmìtere a su consìgiu regionale. Sos càbidos de su provedimentu los at antetzipados custu mangianu s’assessore a su Bilantzu Giuseppe Fasolino a sa Commissione “Atividades Produtivas” ghiada dae Piero Maieli.

“Sa punna prus manna est de dare licuididade a sas atividades produtivas pro cunsentire a issas de si nde istantargiare a pustis de custos meses orrorosos – at naradu Fasolino – l’amus a fàghere assegurende s’atzessu a su crèditu a totu sas impresas, finas cussas cunsideradas in arriscu. Cada cuntzessione at a èssere a tassu zero pro prèstidos finas a 800 mìgia èuros. Chie at a pedire de prus (fina a màssimu 5 milliones de èuros) l’at a tènnere cun cunditziones favorevoles. Sos prèstidos ant a tènnere 24 meses de preamortamentu e su capitale s’at a pòdere torrare in 15 annos. Totu custu pro more de su fundu de 200 milliones de èuros finantziadu dae Regione e BEI in partes aguales, s’atzessu a su crèditu s’at a garantire a totu sas impresas in dificultade ma chi cun unu interventu podent tènnere una ispera pro tirare a in antis”

Sos membros de sa commissione ant pedidu de acrarire sas mesuras pro sas famìlias chi sunt ponende a pelea paritzos sìndigos. “Serbit un’acrarida interpretativa – ant naradu sos cumponentes de sa minoria – de chi no s’arriscat de non torrare impostas a chie oe est in dificultade manna”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg