Limba Sarda

“Sa fase duos de sos ristorantes? Acò una ipòtesi”: s’intzilligada in Sardigna

  ITA      SRD

ristoranti-post-covid

 

 

CASTEDDU. Cale at a èssere su benidore de sos ristorantes in sa fase 2 de s’emergèntzia? Non b’at galu nudda de seguru, ma respetare sas règulas de istesiadura sotziale e seguresa – lu cunfirmant in custas dies chef e ristoradores in totu Itàlia – no at a èssere simple, si torrant a abèrrere. At a tocare de s’imbentare torra, biere su nùmeru de cobertos e s’assentada de sas mesasSos clientes, forsis, ant a ismenguare pro timoria.

Ma in Sardigna b’at giai chie pensat a pustis de su coronavirus e a solutziones dàbbiles. O a su mancu intzitzìlligat subra unas cantas ipòtesis. Est che a su chi at fatu unu espertu de su setore, Martino Di Martino, amministradore de sa Sintur Sinergie Turistiche, chi in sos social cumpartzit unu meledu subra su tema “seguresa sanitària e ristoratzione” e mustrat una foto (a ladinu intzillighera) de comente diant pòdere èssere assentadas sas mesas de unu ristorante in su benidore. O, a su mancu, in sa fase duos de s’emergèntzia, cussa est a nàrrere in ue at a tocare de respetare galu a manera firma sas mesuras sanitàrias pro istransire s’isparghinada de su contàgiu. S’immàgine mustrat una mesa longa aparitzada e partzida, in cada postu, dae unu birdu. “Ocannu coladu in custa purrata fiamus a sedda iscapa chie ammaniende chie prenotende su menù de Pasca e de su Lunis de Pasca – iscriet Di Martino – Fiat unu sinnale prus de importu de su comintzu de s’istajone turìstica. Oe su mundu de su turismu est in corrutu. In sa foto una ipòtesi no isco cantu probàbile o atziva solutzione, pro sa ristoratzione”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg