Limba Sarda

Malàidu dae s’ospidale a s’ospìtziu, contagiados sos parentes: de aici biàgiat su coronavirus

  ITA      SRD

analisi-1111

 

 

 

 

CASTEDDU. Unu ricòveru istentosu in su repartu de Meighina de su Policlìnicu de Pauli, poscas sa tràmudada a s’ospìtziu de arruga Jenner in Casteddu. Duas dies a pustis lòmpet sa morte. Unu percursu clìnicu chi diat èssere a dolu mannu ordinàriu cussu de una fèmina de Monastir, si totu no esseret acuntèssidu in mesu de s’epidemia de coronavirus. Proite como bi sunt finas sas cajones acapiadas: a su maridu l’at contagiadu e finas unu parente. E cust’ùrtimu chinghet una divisa. Mancari si, a su chi s’ischit, no est istadu a cuntatu cun sos collegas. No intramus meda a fundu in sa chistione – chi pertocat finas sa famìlia – pro respetu de sa privatesa de sas persones chi immoe sunt in isulamentu domiciliare.

Una sestada de su chi est capitadu podet serbire a cumprèndere cantu siat fraitzu su nemigu chi s’est cumbatende. E si podet finas cumprèndere proite, totu in una, podent istupare cuntàgios in una bidda a fùrriu de Casteddu chi intamas paret foras dae su focolaju. Feti su servìtziu de Igiene pùblica de s’Ats podet provare a cumprèndere cale est istada sa cadena de sos cuntatos e sa filera fata dae su virus. Ma a andare a coa subra su chi est acuntèssidu podet agiudare.

Sa salude de sa fèmina fiat posta male. Tantis chi at coladu tres chidas in su repartu de Meighina de su Duilio Casula. Inoghe, acabende martzu,unu patziente est resurtadu positivu: fiat su primàriu de un’àtera ala de su matessi ospidale. Sa fèmina l’ant dimìtida a primos de aprile, ma non torrat a domo. Non faghiat a la curare e gosi nche la giughent a s’ospitziu de sa Assl de arruga Jenner in Casteddu. A su maridu lu lassant andare a la bisitare in cussas ùrtimas dies suas. Sa fèmina morit e si faghet unu interru cun paga gente.

Colant àteras dies. A su maridu istupant sos sìntomos de su contàgiu. Est a frea arta. Moent sas comunicatziones cun sos servìtzios sanitàrios chi ponent su tampone a issu e a sos familiares. E in cue essit a campu chi a s’òmine l’at contagiadu.Finas unu parente. Sa comunicatzione ufitziale de su sìndigu de Monastir Luisa Murru est arribada eris:”Duos  de bidda nostra sunt resurtados positivos a su Covid-19”. Totu sos cuntatos sunt averiguados. E si chircat dae ue est mòidu a primu su virus.

 

contributo regione sardegna sito.jpg