Limba Sarda

"Sas mascaredda secuestradas in su portu canale abarrant in Sardigna" depiant arribare a Gènova

  ITA      SRD

 

 

CASTEDDU. Setighentosbinti iscatulones. In intro bi fiant 320 mìgia èuros de materiales chi serbiant a parare fronte a su contàgiu de su coronavirus intre de maschereddas Ffp1, 2 e 3. In prus de ulleras de amparu e camisos.Est su chi bi fiat in su container firmadu eris in su portu de Casteddu dae sos Nas de su cumandu de Casteddu, ghiados dae su majore Davide Colajanni. Su portu de arribu fiat cussu de Genova. Ma s’interventu de sos carabineris at cunsentidu chi finas sa Sardigna, ue sos Dppi sunt pagos puru pro sos operadores de sos ospidales, nde podiant gosare.

“Su càrrigu l’amus buscadu in s’interis de sas fainas de averiguada chi amus inghitzadu sighende s’inditu de su ministeru de sa Salude”, narat su cumandante Colajanni, “bida sa farta de Dpi in sas istruturas de totu Itàlia”. Ca b’at de pònnere a notu una cosa de importu, mentovende custa acuntèssida: sa merce fiat unu giru intre de privados. Fiat andende cara a una apotecaria a ispàciu de sa Ligùria.

Sos imprendidores interessados (sa faina fiat legìtima dae su ghetu legale chi cummertziale), in s’interis iscumproende totu sas coladas pro las bèndere, ant asseguradu chi cheriant fàghere de totu pro las pònnere a disponimentu de sa gente. Si podet nàrrere chi s’interventu de su Nas apat agiudadu sas intrannas bonas: sos militares, dae sa banchina de su portu canale, ant allertadu sa Prefetura e su ministeru de sa Salude faghende una relata subra custa busca de importu.

De maschereddas cun su filtru nde b’at prus bisòngiu chi de su pane, in Sardigna. Gosi ant autorizadu sa remonida pro utilidade pùblica: e petzi si b’at apretu mannu, l’ant a mandare in Ligùria: sos privados? Los ant a acuntentare su matessi. Aiant asseguradu chi totu sos dispositivos non fiat istados prus caros. Pro more de s’interventu de sos carabineris de su Nùcleu antisofisticatziones  finas custu problema l’ant resurtu in cùcuru: s’Istadu at a pagare su prètziu gasi comente l’aiant postu finas a su 31 de su mese de idas/nadale 2019, in antis chi istupaiat s’emergèntzia (sighit a pustis sa foto).

Nas-Porto-Canale

Interistantis est arribadu s’acordu intre sas Regiones interessadas, Sardigna e Ligùria. “Los amus a intregare a su personale sanitàriu in servìtziu in sos ospidales sardos sos dispositivos de amparu individuale, intre de custos sas maschereddas, guantes e camisos, giai ammaniados in su container chi in custas oras diat àere dèpidu essire dae s’ìsula dae su portu de Casteddu pro lòmpere a Gènova e frunire su mercadu privadu”, natant dae sa Regione Autònoma de Sardigna.

“Est materiale chi serbit pro sos ospidales – narat su presidente de sa Regione Christian Solinas -. Non posso permìtere chi si nche imbergat dae s’ìsula. In custu mamentu de apretu tenimus su dovere de garantire dispositivos de amparu pro sos operadores sanitàrios nostros chi traballant a fitianu in prima lìnea”.

“Unu sèberu – annotat s’assessore regionale de sa Sanidade Mario Nieddu – chi at postu in manera giusta su bisòngiu pùblicu de custa emergèntzia in antis de totu.

Sas istitutziones sunt traballende acapiadas. S’interventu de su Prefetu de Casteddu e de sos Nas, chi bi traballamus cada die e in paritzos frontes, l’amus fatu luego e atzivu”.

Sa Regione, semper e cando, at lassadu chi una parte de sos dispositivos arriberet a Gènova petzi pro sa frunidura de sos ospidales lìgures si b’at bisòngiu de a beru.

Sa sotziedade de ispeditzione Grendi s’est posta a disponimentu pro fàghere su trasportu a indonu, s’incapas sebat.

Acabada s’operatzione arribat s’inditu finas de su cumandante de sos Nas Colajanni: “Amus dadu s’agiudu chi nos pertocat”, at naradu, “ma sighimus narende a sa gente: abarrade in domo, esside petzi pro su pertzisu. Dade finas bois unu agiudu”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg