Limba Sarda

Maoddi a pustis de Palitta: presidente del Consorzio nou de amparu de su Pecorino Romano

  ITA      SRD

Gianni-Maoddi-nuovo-presidente-del-Consorzio

CASTEDDU. Est Gianni Maoddi su presidente de su Cunsòrtziu de amparu de su Pecorino Romano, eletu a s’unanimidade dae su Consìgiu de Amministratzione chi s’est atopadu oe. Maoddi, 49 annos, titulare de Fratelli Maoddi srl de Nuragus, aiat giai tentu s’incàrrigu de presidente dae su 2011 a su 2014 e de visupresidente in su mandadu de chie bi fiat in antis Salvatore Palitta.CASTEDDU. Est Gianni Maoddi su presidente de su Cunsòrtziu de amparu de su Pecorino Romano, eletu a s’unanimidade dae su Consìgiu de Amministratzione chi s’est atopadu oe. Maoddi, 49 annos, titulare de Fratelli Maoddi srl de Nuragus, aiat giai tentu s’incàrrigu de presidente dae su 2011 a su 2014 e de visupresidente in su mandadu de chie bi fiat in antis Salvatore Palitta.“

“So cuntentu meda de s’incàrrigu e de sa fiantza chi m’ant torradu, e in su matessi tempus m’abbìgio, finas pro esperièntzia direta, de cantu custu ruolu siat dìlicu e peleosu”, narat su presidente nou. “Semus vivende in unu mamentu istòricu cumplicadu meda, chi tocat de colare in manera giusta pro assegurare e fàghere crèschere unu cumpartu gosi istratègicu pro s’economia nostra. Dae banda mia, e de totu su consìgiu de amministratzione, b’at s’impinnu de sighire cun su traballu fatu in antis e rapresentare totu sas partes. Serbit aunidade, gana e punnas a cumone pro parare fronte a sos desafios e los bìnchere pro s’interessu de totus”, serrat Maoddi.

 

contributo regione sardegna sito.jpg