Limba Sarda

Dae sa Regione 4 milliones a sos comunes sardos pro su servìtziu de trasportu de sos dischentes

  ITA      SRD

dentro-corriera

 

 

CASTEDDU. Arribant a 4 milliones de èuros a sos Entes locales pro gestire su servìtziu de trasportu istudentescu pro s’annu iscolàsticu 2020/021. L’annùntziat su presidente de sa Regione Christian Solinas: “In custu mamentu se emergèntzia sanitària chi at cajonadu dificultades mannas a s’organizatzione de su servìtziu iscolàsticu – at naradu su guvernadore – s’importu de su sustennu a su servìtziu de trasportu iscolàsticu chi sos Entes locales devent assegurare pro sos dischentes de s’iscola de s’òbligu, est prus de bisòngiu cando si depet abrandare su processu de dimensionamentu de sa rete formativa pedidu dae su Ministeru de s’Istrutzione”.

“Un’oferta adeguada de su servìtziu de trasportu iscolàsticu – at naradu s’assessore de s’Istrutzione Pùblica Andrea Biancareddu – leat prus balia in Sardigna, ue su tassu de dispersione iscolàstica sighit a registrare valores de pònnere in cunsideru e annanghet, paris a àteras fainas inghitzadas dae sa Giunta su favorèssere e s’afortiada de fundu de su diritu a s’istùdiu de sos dischentes de sa Sardigna.

Biancareddu at ammentadu posca s’impinnu chi s’est cuncretizadu in sos annos cun su sustennu finantziàriu de sas amministratziones locales interessadas pro permìtere una istrinada de su servìtziu de trasportu iscolàsticu cunforma a sos bisòngios de sos impitadores piessinnados. In custa manera b’at àpidu sa cobertura finas a su 90% de sos gastos de servìtziu istrinadu e moende dae s’annu iscolàsticu 2019/2020 finas a su 100% agiudende de custu ghetu sa disfrutada a indonu de su servìtziu dae banda de paritzas famìlias.

Su Pianu de partzidura chi pertocat s’annu iscolàsticu 2020/2021 tenet una ismanniada de sa dotatzione cumplessiva de unu millione de èuros in prus pro parare fronte a sos gastos prus mannos chi benint dae custa emergèntzia sanitària chi non si nche andat, pro su prus pro cajones de capia de sos mezos e pro sos bisòngios de igenizatzione e sanificatzione de sos mezos etotu.

ISu contributu finantziàriu at a andare a totus sos Comunes, de manera sìngula o assotziada, in ue est presente s’iscola de s’infàntzia istatale o paritària, s’iscolà primària o s’iscola segundària de primu gradu. Prus a notu ue, mancari bi siant sas iscolas de s’infàntzia, primàrias o segundàrias de primu gradu, bi siant unidades territoriales (mutidas fratziones, burgos, localidades) in ue oe chi est oe sunt residentes dischentes chi andant a iscola. Intre sas mesuras de istrinada bi sunt finas sos tempos de andada e torrada in un’annu, chi essit dae su prodotu intre su tempus de istentu in su percursu e su nùmeru de biàgios fatos in s’interis de un’annu iscolàsticu e su nùmeru de dischentes trasportados.Parte de sa dotatzione finantziària in totu, che pare a 200 mìgia èuros est in prus istrinada a sos Comunes chi, moende dae s’annu iscolàsticu 2015/2016, ant tentu sa burrada de puntos de frunidura de su servìtziu de iscolas de s’infàntzia, primàrias e segundàrias de primu gradu.

 

contributo regione sardegna sito.jpg