Limba Sarda

Regione, su 75% de sos diendentes in smart working

  ITA      SRD

regione-sard

 

 

CASTEDDU. “Non prus pagu de su 75% de sos dipendentes at a traballare a distàntzia”. Est su chi si leghet in una comunicatzione noa firmada oe dae sa diretzione generale de sa regione pro regulare su traballu de su personale de sos entes regionales, dae s’Aspal a s’Ersu, incluida, est craru, sa presidèntzia e sos assessorados.

Su provedimentu sighit sos inditos de su guvernu (chi bi sunt finas in s’ùrtimu Dpcm) subra su smart working in s’amministratzione pùblica, consigiadu meda pro abrandare s’arriscu de cntàgiu subra sos logos de traballu. “Sas diretziones in indiritzu ant a incuru de gestire sa rotatzione periòdica (pro chida, prus chidas o mese) de su personale postu in regìmene de traballu àgile subra sa base de prioridades acapiadas – si leghet -  a sos bisòngios de servìtziu e de esigèntzias personales de sos dipendentes acapiadas a s’emergèntzia sanitària in atu”.

contributo regione sardegna sito.jpg