Limba Sarda

Positivos o in isulamentu, s’àliga in discàrica: s’ordinàntzia noa de Solinas

  ITA      SRD

rifiuti-discarica

 

 

CASTEDDU. Su guvernadore Christian  Solinas at firmadu una ordinàntzia noa cun “mesuras urgentes in prus” anti-Covid pro sa gestione de s’àliga. “S’àliga urbana fata in domos in ue bi sunt sugetos positivos a su tampone, in isulamentu o in barantena obligatòria l’ant a dèpere pònnere in sos impiantos TMB (es. tratamentu mecànicu, mecànicu-biològicu, o biològicu mecànicu) – si leghet – chi semper e cando non depent tènnere peruna genia de operatzione manuale a pitzu de s’àliga, o sinono deretu in discàrica”.

“S’incapas si giughet s’àliga in discàrica su gestore de s’impiantu at a dèpere assegurare s’isterilizatzione de su refudu o sinono, in deroga a s’art. 7 de su D. Lgs. N. 36/2003, unu tratamentu ue bi siat: a) s’insertada de sos sachitos intreos in intro de big-bags apòsitos omologados e certificados, chi tèngiant sos piessinnos de aguantu pro assegurare sa seguresa in su trasportu e in s’ismaltimentu des’àliga a tales de istransire calesisiat essida de su materiale; b) confinamentu de s’àliga de quibus in tretos dedicados de sa discàrica; c) cobertura cada gie cun materiale adatu a tretu de istransire dispersiones e de poderare sas infiltratziones de abba pròina”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg