Limba Sarda

Turismu, sa Sardigna in sa fiera de Rimini

  ITA      SRD

FieraRimini1

 

 

RIMINI. “Est su primu atòbiu fierìsticu internatzionale de su setore turìsticu a pustis de s’emergèntzia sanitària e sa Sardigna non  podiat mancare, dende una testimonia cuncreta de sa gana sua de torrare a cumentzare e de si lassare a palas una purrata de crisi e de suferèntzia. Pro s’economia isulana su turismu rapresentat unu setore de fundamentu e non podimus nos èssere prontos a sa torrada de flussos regulares, ponende in mesu finas sas leadas internas de s’ìsula chi ant a contribuire a sa degstajonalizatzione”. L’at naradu s’assessore regionale de su Turismu, Gianni Chessa, in s’interis de sa de 57 editziones de sa fiera “ttg Travel Experience”, chi si faghet in su cuartieri fierìsticu de Rimini dae su 15 a su 16 de santugaine.

Una manifestatzione, riservada petzi a sos operadores (prus de 2000 dae totu su mundu, intre entes, tour operator, agentzias de biàgiu, cumpannias de trasportu, istruturas de aposentada, servìtzios pro su turismu), chi est unu puntu de referèntzia fitianu pro sa cummertzializatzione de s’oferta turìstica italiana in su mundu, cun unu programma de 150 eventos, intre atòbiosseminàrios formativos e cunferèntzias, ue espertos,aziendas e operadores s’acarant e arresonant paris. Pro sos operadores de sos Paisos chi non bi podent bènnere ant asseguradu s’atòbiu cun sos esposidores pro mèdiu de una piataforma digitale. S’àrea dedicada a sa Sardigna est de 300 metros cuadros e òspitat 24 operadores turìsticos, mecamente hotel, ma finas tour operator, centros de su beneistare e termales, aziendas chi traballant in servìtzios turìsticos e de wedding.

“Una manifestatzione de importu ue b’at finas sa presèntzia de s’Organizatzione mundiale de su turismu, ue pòdere fàghere unu primu bilantzu de su turismu a pustis de sos meses malos de s’epidemia”, at annantu s’assessore Chessa, “Un’oportunidade pro tprrare a presentare su ‘produtu Sardigna’ in su circùitu turìsticu natzionale e internatzionale in una fiera chitenet a tema su cambiamentu e pensat a su benidore de su turismu, ponende in contu tendèntzias noas, format turìsticos e s’isbetu de sos consumadores.

 

contributo regione sardegna sito.jpg