Limba Sarda

Lampis: "Cassa su Tar blocat decretu motivadu a manera iscientiìfica"

  ITA      SRD

caccia-lepre1

 

 

CASTEDDU. “S a sentèntzia de su Tar Sardigna est basada subra sa farta de achirida de su parre de s’Istitutu superiore pro s’amparu e sa chirca amientale, chi, mancari siet obligatòriu, no est vinculante. In prus, su parre l’aiant pedidu deretu a s’Assessoradu su 21 de cabidanni, deretu a pustis de sos censimentos”. Gosi s’assesore regionale de sa Defensa de s’ambiente, Gianni Lampis, at cummentadu sa sentèntzia de su Tar chi at annuddadu su decretu regionale de su 28 de cabidanni in sa pare chi regulamentaiat su prelievu venatòrio de sa pudda de mata e de su lèpore sardu.

“Su parre de s’Ispra, belle comente a una befa, est arribadu a s’Assessoradu a sas 8.26 de s’8 de santugaine, giustu su mangianu a pustis de s’udièntzia fata dae su Tar Sardigna – at annantu s’Assessore Lampis – Nudda si podet murrungiare a s’Assessoradu regionale d e sa Defensa de s’ambiente, chi s’est afainadu, finas a boghe, pro achirire su parre in tempus ùtile. In prus, si est beru chi s’Ispra tenet 30 dies de tempus pro dare su parre suo, chi est a òbligu de lege, est beru ateretantu chi s’achirida de su parre depet arribare in tempos adeguados pro non nòghere su andamentu de s’atividade venatòria. Gosi no est istadu. Semper e cando, su decretu, mancari sena de su parre, l’ant motivadu dae unu ghetu iscientìficu”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg