Limba Sarda

Bolos canzellados, sa ghelea de sos voucher: "Batalla legale pro sos rembursos"

  ITA      SRD

 

 

 

 

CASTEDDU. Rembursos negados. Sas cumpannias aèreas sighint a brindare  petzi voucher a sos biagiaores chi aiant prenotadu unu bolu cando bi fiat s’emergèntzia sanitària. A nde prànghere como sunt paritzos sardos chi in bugiaca s’agantant unu billete vàlidu pro 12 meses sena ischire si ant a lu pòdere impitare torra, e mescamente sena tènnere a disponimentu su tantu de su gastu pro mudare programmas issoro. E puru su rembursu est prevìdidu dae su regulamentu comunitàriu.

E gosi su Codacons si chènsciat  cun unu mòdulu pro refudare  su voucher e pedire su dinare a segus (https://codacons.it/voli-annullati-covid/) e finas cun assistèntzia legale in su nùmeru 89349966 ativu dae su lùnis a su chenàbura dae sas 14 a sas 17. Non est chi andet bene a chie boliat partire in nave: “Unas cantas cumpannias de naviu, chi no ant mai mòidu peruna ruta”, at naradu Marco Perlo referente Codacons, “negant su rembursu a su personale sanitàriu chi aiat prenotadu e duncas pagadu, obligadu a renuntziare pro cajones de traballu”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg