Limba Sarda

Casteddu, asilos nidu e iscolas maternas privadas a pistighìngiu: “ Iscarèssidos dae totus, calamus in pratza”

  ITA      SRD

782a0197-c0bf-424f-a236-c2d6f22fdb33

 

 

CAGLIARI. "Ismentigados dae totus, semus in fallimentu”. Sos asilos nidu e sas iscolas de s’infàntzia, galu sena respostas pro su benidore e sena agiudos, ant ammaniadu una manifestatzione de chèschia natzionale pro si fàghere intèndere in su mamentu prus iscurisgosu de sas fainas issoro. Sa lughe est ancora a tesu pro custu setore e sena isbetu, finas sos tutulare sardos ant seberadu de leare parte a sa faina ammaniada dae s’assòtziu natzionale UnitaMente,  pro calare in pratza giòbia 21 de maju. Sa chèscia “educada e educante”, marcant sos  organizadores, l’ant a fàghere in totu Itàlia a in antis de sas sedes de cada regione. “leadu in fatu una cosa chi ammentet sa pitzinnia bostra – si leghet in s’annùntziu fatu dae sos titulare de asilos nidu e iscolas maternas – chi s’at a lassare gasi comente est acuntèssidu a nois.

 

contributo regione sardegna sito.jpg