Limba Sarda

Rezza (Iss): “Cust’estiu in sa praja solu si s’abarrat a tesu”

  ITA      SRD

spiaggia-stabilimenti-balneari

 

 

CASTEDDU. Si diat a èssere cunfirmada “S’andanta bona de megoru” subra s’isparghinada de su coronavirus “tando nos auguramus chi sos italianos potzant andare in vacàntzia, ma petzi respetende de abarrare a tesu s’unu a pare”. L’at naradu s’infetivòlogu de s’Istitutu superiore de Sanidade, Gianni Rezza.

“S’at a pòdere pensare a fèrias istadiales semper cun giudìtziu e prudèntzia, ca su virus no at a iscumpàrrere”. In sa praja cun averiguadas subra su nùmeru de ombrellones e s’iscaglionamentu de presèntzias duncas. Ma subra sa trasmissione de su virus cun s’abba marina e arena, Rezza narat. “Non b’at craresas iscentificas”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg