Limba Sarda

Dae s’Emilia a Casteddu, cunsinnadas duas barellas de biocuntenimentu pro sos cuntagiados

  ITA      SRD

vvf-barelle

CASTEDDU. Sighit arreu sa collaboratzione de su Corpus Natzionale de sos Vìgiles de su Fogu, cun s’agiudu logìsticu frunidu a su servìtziu sanitàriu regionale Ats – Sardigna. Custu mangianu sa diretzione regionale de sos Vìgiles de su fogu de Sardigna ant coordinadu sas operatziones de trasportu, cun su servìtziu aèreu de sos Vìgiles, pro tramudare duas barellas de biocontenimentu chi li narant “Biobag”, chi serbint pro fàghere trasferimentos seguros de patzientes infetos o suspetos.

Sa missione l’at fata s’elicòteru Drago VF 142 de su repartu Volu de sos Vìgiles de su fogu de s’Emìlia-Romagna, cun s’echipàgiu suo, pro tramudare sas atretzaduras chi serbint a parare fronte a s’emergèntzia contra a s’isparghinada de su coronavirus, dae Pieve di Cento a s’aeroportu de Su Masu. Sas barellas las ant cunsinnadas a su personale sanitàriu incarrigadu dae sa diretzione sanitària, cun rechesta de s’Azienda pro sa Tutela de sa Salude de sa Regione, chi at  pedidu sa collaboratzione de sos Vìgiles de su Fogu.

 

contributo regione sardegna sito.jpg