Limba Sarda

Coradderis in su comitadu consultivu regionale, sa Lega: “Unu resurtu de giudu”

  ITA      SRD

corallo-rosso

CASTEDDU. Su comitadu tècnicu consultivu regionale pro sa pisca s’ammàniat a acollire una rapresentàntzia aziendale: cussa de sos piscadores de su coraddu ruju. A lu bòlere est istadu su grupu consiliare Lega chi at giutu in àula sa mudadura de sa lege regionale n.14/1963. “Pro unos cantos custa mudadura at a pòdere pàrrere forsis sena balia”, at naradu Dario Giagoni, cabugrupu de su Carroccio e primu firmatàriu de sa proposta aprovada, “ma sa realidade est chi sos istrobbos chi pertocant custa categoria piessinnada e istòrica de piscadores non los ant mai acaradose resòrvidos comente tocaiat ca fartaiat unu referente in intro de su comitadu”.

Dario-Giagoni-11111

“Petzi pro fàghere unos cantos esempros”, at sighidu Giagoni, “dae tempus si cheret fàghere mudaduras a sa durada de su perìodu de pisca, prus astrintu cunforma a su restu de Itàlia, bidu chi durat unu mese in mancu. Si diat pòdere mudare s’ammuntada de sa tassa a s’annu chi si pagat pro s’autorizatzione a sa pisca, chi costat belle su triplu cunforma a àteras realidades italianas. E galu bi diat èsssere su bisòngiu de pònnere unu lìmite de edade a sos operadores. Duncas istrobbos no isòrvidos chi diant megiorare sa faina de sos coradderis, chi tenent una professionalidade reconnota e apretziada in totu su mundu, e chi, nos auguramus, at a ispìnghere a torrare a avalorare sa balia istòria e culturale de sa categoria e s’impèllida de s’oro ruju petziosu de su mare”.

 

contributo regione sardegna sito.jpg