Limba Sarda

In su Consìgiu regionale su “valzer” (sessdu) de is ospidales de Casteddu e S’Alighera

  ITA      SRD

Microcitemico

CASTEDDU. In su Consìgiu regionale inghitzat su valzer de is ospidales. Acuntesset cun unu emendamentu a sìartìculu 17 de sa reforma de su sistema sanitàriu ue b’at una formulatzione chi assimìgiat a cussa impitada dae unu babbu e unu fìgiu chi pedit de li comporare sas caramellas: Bidimus”. Paret chi siat custa s’imposta de s’ospidale Businco suba sa tràmuda de s’Ospidale suta sa gestione de s’Azienda ospedaliera universitària; unu tràmudu pro tènnere sa garantzia chi diat derbire a s’Universidade pro tènere unnu nùmeru de postos letu de iscolas de ispecializaztzione. Su testu a s’atentu de su consìgiu regionale narat chi su Businco est “tramudadu” intamas tramudadu in su benidore pro cada sèberu dàbbile.

Si leghet chi “est tramudadu” su Microcitèmicu: s’averiguada de s’ospidale, s’incapas de votu in favore, colat semper de su Brotzu a sa Asl de Casteddu. Ddue at finas tretu pro dare un gestione a su Marino de S’Alighera,cgi at a intrare sut su cuntrollu de s’Azienda ospedalieru sanitària de Tàtari. E Si tantzit a una cunventzione de is piessinnos.

Su Provediementu est arribadu in àula,s’opositzione at pedidu de bi lu pòdere istudiare.

 

contributo regione sardegna sito.jpg