Limba Sarda

Eni si nch’est fuende dae Macchiareddu: "Unu degollu pro sos traballadores e totu sa filera"

  ITA      SRD

Eni-Syndial

 

 

ASSÈMINI. "A pustis de s’interrogatzione mia cun sa punna de acrarire su chi cheriat fàghere s’Eni de lassare su giassu de Macchiareddu, a dolu mannu sunt arribadas petzi cunfirmas, ca sa multinatzionale at fatu ischire pro mèdiu de s’imprenta chi Eni at inghitzadu unu arresonu cun unos cantos operadores cualificados de su setore de su cloro soda chi ant mustradu interessu a sighire cun sas produtziones de su giassu industriale de Assèmini” Gosi su consigeri Michele Cossa, chi in sas dies coladas aiat pesadu su tema.

“Su 14 de su mese de ladàmene, in un’atòbiu in s’assessoradu regionale a s’Indùstria sos rapresentantes de Eni ant declaradu chi no ant retzidu peruna oferta pro s’achirida de s’istabilimentu de Assèmini. Si nde pesat semper prus forte s’ipòtesi de sa cessione de su ramu de azienda a sa cuncurrente printzipale de sa Ing. Luigi Conti Vecchi”, sighit Cossa.

Acò proite su pensamentu non podet chi ismanniare: b’at s’arriscu sèriu chi sa tecnologia de su giassu la pòngiant in periìgulu o forsis la tràmudent in àteros giassos produtivos italianos a in antis de unu competitor prontu a si leare cussas chi s’Eni mutit ‘pèrdidas istruturales’. Nen podimus ismentigare su chi est acuntèsssidu in su giassu ex Caffaro de Brescia cun s’achirida sua dae banda de unu operadore privadu e deretu lassdu abandonadu. Pagu prus o mancu est capitadu in antis in su giassu Eni de Brindisi, cando sa multinatzionale aiat tzèdidu sa produtzione MDI a su cuncurrente principale DOW Chemical cun un’accabu tristu serrende sa produtzione.

 

contributo regione sardegna sito.jpg