Limba Sarda

Casteddu, abertu su Sportellu Metropolitanu de Lìngua e Cultura Sarda.

 

Paola-Piroddi

CAGLIARI.  S’assessora a sa Cultura, Spetàculu e Birdi Pùbbricu de su Comunu de Casteddu, Paola Piroddi, comunicat s’abertura de su Sportellu Metropolitanu de Lìngua e Cultura Sarda “Totus Impari po su sardu”, finantziadu de sa Regioni Sardìnnia cunforma a sa L. 482/1999 e sa L.R. 6/2012, po s’amparu de is minorias linguìsticas.

Su sportellu est a incuru de sa Tzitadi Metropolitana de Casteddu, in calidadi de enti cabufila, e de is Comunus de Casteddu, Quartu Sant’Aleni, Ceraxius, Assèmini, Cabuderra, Sestu, Pauli, Sìnnia, Quartùciu, Dèximu Mannu, Su Masu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Uda, Santu Perdu.

Sa lìngua est unu marcadori forti de is caràtiris identitàrius e in is atzionis de s’amministratzioni comunali est de interessu tzentrali, po portari a innantis fainas de interventu chi siant acapiadas a is fundamentus de s’autonomia cuncreta e de sa spetzifitzidadi de is sardus.

Gràtzias a is fainas de su sportellu s’at a pòdiri fueddari cun su pùbbricu in lìngua sarda, agiudari is atividadis de is assembleas amministrativas e cunsiliaris e traballari cun entis, iscolas e assòtzius po ammanniari s’interessu e sa connoscèntzia de sa lìngua sarda.

Su sportellu linguìsticu, in prus, at a traballari po sa formatzioni linguìstica e at a fàiri atividadis de animatzioni culturali locali, furriaduras de àutus amministrativus in lìngua sarda e atividadi de comunicatzioni cun su pùbblicu.

Su servìtziu at a traballari in smart working fintzas a candu non ant a torrari a abèrriri a su pùbbricu is bibliotecas de su Sistema Bibliotecàriu Tzitadinu:

  • lunis a mangianu, de is 9 a is 13;
  • cenàbura a meria, de is 14 a is 19,30.

Is atividadis ant a èssiri pubbricadas in su situ de su Comunu de Casteddu e in sa pàgina Facebook de s’Archìviu Stòricu de sa Biblioteca de Casteddu.

Cuntatus: