#7Dies

S'Europa, unu universu de oportunidades: Marco Deplano a #7Dies

 

 

CASTEDDU. S'Europa est de a beru unu logu de oportunidades, ma cheret istudiada e cumprèndia. Gasi Marco Delplano, espertu de raportos internatzionales, contat s'esperièntzia sua a servìtziu de is privados e de is aziendas.

Laureadu in giurisprudèntzia e poliglota, s'est apassionadu a s'Unione Europea e a sa manera de funtzionare sua. In custa intervista nos contat is cosas bellas e is cosas chi diant a dèpere megiorarare, e finas ca s'Europa diat a èssere una ocasione manna prus che totu pro sa Sardigna. Deplano est finas unu iscritore, dae pagu est istadu publicadu su romanzu “Mal di luna”.

 De custu e de meda àteru in sa puntada de oe de 7dies.